Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Detta är Swedish Aerospace Industries

Den svenska flyg- och rymdindustrins styrkeområden är en del av lösningen för att möta samhällets utmaningar.

Det finns flera skäl till varför omvärlden satsar på flyg- och rymdverksamhet. Den är en beprövad drivmotor i kunskapsutvecklingen; den skapar ökad rekrytering till tekniska utbildningar, viktig forskningsdisciplin inom grundforskning, teknologispridning till/från andra branscher samt industriell kompetens inom avancerad teknologi; den är även en tillväxtmarknad.

Branschen har utmaningar och möjligheter: globalisering, där flyg och rymd har viktig roll i tillväxten; stark specialisering; långsiktiga investeringar i forskning, teknikutveckling och produktprogram; internationella projekt och stor konkurrens om partnerrollerna; ökade krav på kostnadseffektivitet; synergier mellan civilt, militärt och rymd; få produktprogram och lång återbetalningstid.

Sverige har idag en livskraftig industri och ett forskarsamhälle med behov av långsiktighet och satsningar. Vi har kompetens som är efterfrågad internationellt. Nationella och internationella forsknings- och innovationsprogram skapar möjlighet till ny teknologi och till internationellt deltagande. Likvärdiga finansieringsvillkor med utländska konkurrenter bestämmer dock arbetsomfattning och innehåll i svenskt deltagande.

Föreningen Swedish Aerospace Industries är företagens representant att föra dessa diskussioner – om möjligheter och utmaningar.

Flyg- och rymdindustrin

Flyg- och rymdverksamheten i Sverige bidrar starkt till det svenska innovationssystemet genom att generera tillväxt, ny teknologi och nya företag. Branschen har starka synergier mellan civil och militär verksamhet och mellan flyg och rymd. För branschen är samtalet om forskning och innovation därför centralt.

Svensk flyg- och rymdindustri har specialiserat sig på ett antal områden som idag är industriella styrkeområden där vår kompetens och teknologi är efterfrågad vid internationella utvecklingsprogram. Flyg- och rymdindustrin bidrar bland annat med ny teknik till EU:s mål på miljö- och trafikområdena, och ger oss en infrastruktur som vi inte kan vara utan, exempelvis kommunikation, positionsbestämning och övervakning. Branschen följer därför och deltar i diskussionen om hur vi kan bidra till samhällslösningar.

Vi ser att Sverige inte endast behöver satsningar på forskning och utveckling, särskilt inom teknik- och naturvetenskap, utan att vi behöver bli effektivare hur vi nyttjar och koordinerar de satsningar som görs hos företag, regioner, myndigheter, universitet och institut.

Swedish Aerospace Industries

Swedish Aerospace Industries är en ideell förening som företräder svensk flyg- och rymdindustri i gemensamma frågor. Föreningen arbetar för att öka kunskapen om branschens förutsättningar och verksamhet och främjar samverkan mellan inte minst universitet och högskolor, myndigheter, små- och stora företag, institut samt beslutsfattare.

Därför skriver vi

Vi har ett intresse för svensk flyg- och rymdverksamhet. Vi vill förmedla inspel och uppmuntran för att vässa svensk flyg- och rymdverksamhet. Vi tycker Sverige kan och bör sikta högt – för att vi kan, för att vi vill och för att det är bra för Sverige och framtiden

Detta tycker SAI

Flyget och rymden ger samhället förutsättning till utveckling, i och med att det skapar en effektiv infrastruktur som ger nytta på många nivåer. Flyg- och rymdteknik ger oss högre livskvalitet; förbättrar kommunikation; krymper avstånden mellan och inom länder; bidrar till att överbrygga kulturella skillnader; ger oss bättre koll på omvärlden; underlättar handel, erbjuder snabbt, bekvämt och miljöeffektivt resande; ger ökad kontroll över utsläpp; säkerställer nyhetsflöden; producerar nya material med unika egenskaper … listan blir lång. Allt detta och mycket mer har flyg- och rymdteknik bidragit till. Men Sverige kan bidra mer!

Share This
Detta är Swedish Aerospace Industries