• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Bild1 2

I samband med lanseringen av ytterligare informationsmaterial om SAI:s verksamhet har möten hållits med politiker och andra beslutsfattare.

9 September var det ambassadör Torbjörn Haak, försvarsrådet Christina Wilén och transportrådet Mario Saric, alla deltagare i den Svenska EU-representationen som mötte SAI-representanter. Mötet skedde via digitala media på grund av risken för smittspridning. SAI informerade om föreningen samt om svensk rymd- och flygindustris möjligheter att bidra till ett hållbarare samhälle och en snabb återstart efter pandemin.

cobham

Cobham Gaisler AB är den svenska delen av Cobham Advanced Electronic Solutions. Företaget har funnits knappt 20 år i rymdbranschen och har sin verksamhet i Göteborg med knappt 40 anställda.

Företaget utvecklar, säljer och levererar elektronik- och mjukvaruprodukter för rymdbruk, främst feltoleranta och strålningståliga mikroprocessorer med tillhörande utvecklingsmiljö.

Företaget är globalt känt inom rymdbranschen för sina processorprodukter och levererar till en majoritet av rymdföretag och institut i Europa och i Nordamerika samt har kunder i andra världsdelar t.ex. Asien. Tillväxten har varit mycket stark de senaste åren.

Produkterna används i alla typer av satelliter och rymdfarkoster inom telekommunikation, utforskning, vetenskap, jordobservation och navigation samt i bärraketer.

Läs mer här: News Release

2020 05 11 17 27 09

Sverige och svensk flyg- och rymdindustri har idag en stark position internationellt. Genom långsiktiga och framsynta satsningar nationellt och inom EU och andra internationella samarbeten, samt en nära samverkan mellan stat, akademi och industri, har vi etablerat en framstående och internationellt respekterad position med konkurrenskraftiga produkter. Den högteknologiska utvecklingen i branschen ger även synergier till annan industri och bidrar till Sveriges konkurrenskraft som nation.

Läs mer i broschyren ”Svaren finns i skyn

Covid 19


Det har nog inte undgått någon att flygsektorn är direkt och allvarligt drabbad av den världsomfattande Covid-19-situationen. I dagsläget står enligt IATA*) ca 80% av världens flygplansflotta på marken och flygbolagens intäkter har mer eller mindre försvunnit. (https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-fourth-impact-assessment/) IATA förutspår en snabb nedgång motsvarande ca 70% av flygandet under Q2 och 40% för helåret, vilket leder till ett drastiskt avbrott i marknadens kassaflöden. Det råder för närvarande stor osäkerhet om hur långvariga störningarna kommer att bli samt hur och när flygmarknaden kan återhämta sig igen, men det kan röra sig om år snarare än månader.  

bild2

Tisdagen den 18:e februari stod Robert Hell från SAI värd för ett delegationsbesök från japans flygindustri. Besöket var en del i en studieresa anordnad av japans Ministry of Economy, Trade and industries, METI, och Society of Japanse Aerospace Companies, SJAC. Tillsammans med ett tjugotal personer från japans största flygindustrier besökte man de nordiska ländernas flygindustri för att lära sig mer om våra företag och knyta kontakter.

Besöket genomfördes som ett seminarieprogram på Näringslivets hus i Stockholm och förutom SAI så presenterade även en lång rad organisationer och företag sin verksamhet såsom; Säkerhets- och Företagen, SOFF, Aerospace Cluster Sweden, Sveriges strategiska innovationsprogram inom flygteknik, Innovair, FMV och SIPRI samt företagen GKN Aerospace, CTT Systems och Composite Service Europe. Även Näringsdepartementet deltog vid seminariet.

Vi kan konstatera att det finns en hel del likheter mellan svensk och japansk flygindustri vad gäller storlek och kompetens och japanerna uttryckte stort intresse för ett närmare samarbete. Man är t ex mycket intresserade av de svenska framgångarna med Gripen. Det finns även sedan länge väl etablerade samarbeten mellan en del svenska och japanska företag i branschen. T.ex. samarbetar GKN Aerospace med alla tre stora japanska flygmotorföretag.

Besöket i Sverige avslutades under onsdagen med ett studiebesök på Saab innan delegationen flög vidare till Finland.

SAI söker nu någon som vill skriva en masteruppsats om Sveriges flyg- och rymdindustri och dess påverkan på vårt samhälle. Detta är ett fantastiskt tillfälle för någon att lära sig mer om denna högaktuella bransch samt att hjälpa till med att göra samhällsdebatten om flyget mer faktabaserad i framtiden.

Se hela ansökan här.

GomSpace nanospace 03 002
Foto: GomSpace

Som ett led i regeringens arbete med att ange inriktningen för forskningspolitiken fr.o.m. 2021 har bland annat SAI bjudits in att inkomma med synpunkter. Vi har idag skickat in bifogat dokument som sammanfattar hur vi ser att forskningspolitiken skulle behöva utvecklas för att gynna en konkurrenskraftig utveckling av branschen samtidigt som vår tids stora samhällsutmaning, klimatförändringen, adresseras.

Sverige har en konkurrenskraftig och internationellt framgångsrik flyg- och rymdindustri.  Detta är resultatet av långsiktiga och gemensamma satsningar mellan staten, industrin och akademin. Denna position kan dock inte tas för given utan förutsätter fortsatta satsningar på forskning, teknikutveckling och innovation. Satsningarna kommer inte bara att resultera i en internationellt konkurrenskraftig industri utan ger också direkt samhällsnytta i form av klimateffektivare flygplan och motorer samt en bättre förmåga att observera och förstå hur klimatförändringarna påverkar världens hav, atmosfär, landmassor, ekosystem och mänsklig verksamhet. Industrin bidrar även starkt till teknikutveckling samt spinn-off till andra branscher och fortsatt digitaliseringen av samhället.

Våra förslag till forskningspolitiken är därför följande:

 • Fortsätt satsningarna på nationella flygforsknings- och demonstrationsprogram
 • Stärk den internationella flyg- och rymdtekniska forskningen
 • Öka satsningarna på rymdverksamheten för att realisera Regeringens rymdstrategi
 • Satsa på infrastruktur för utveckling, tillämpningar och nya tjänster i rymden
 • Skapa en stärkt exportinriktad rymdstyrelse
 • Förbättra samverkan mellan involverade departement och myndigheter
 • Stärk insatserna för att attrahera ungdomar och kvinnor till naturvetenskap och teknik

Läs dokumentet här.

IMG 1073
Sara Skyttedal, svensk parlamentsledamot inledningstalar.

Torsdagen den 17:e oktober anordnade SAI tillsammans med Aerospace Cluster Sweden, det nationella strategiska innovationsprogrammet Innovair samt Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF ett seminarium om svensk flyg och rymdindustri i ett Europaperspektiv.

Seminariet genomfördes på Nordic House i Bryssel med Robert Hell från GKN Aerospace som moderator. Det var ett välbesökt event med ett 70-tal deltagare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, EDA (European Defence Agency), NATO, ASD (Aerospace and Defence Industries Association of Europe) samt representanter från flera länders och företags EU-representationer.

Seminariet inleddes med att Sara Skyttedal som är svensk ledamot av Europaparlamentet presenterade sin syn på flyg- och rymdbranschen. Sara pratade sig varm för satsningar på forskning och innovation som den viktigaste ingrediensen för att inte bara göra flyget mer hållbart utan även industrin konkurrenskraftigare globalt.

Sara följdes av presentationer från Matthias Petschke som är direktör för EU:s navigationssatellitprogram Galileo inom EU-kommissionen, Ron van Maanen som är programdirektör för Clean Sky, vilket är EU:s partnerskap för utveckling och innovation inom flygteknik och Henrik Runnemalm som är chef för forskning och teknologi på GKN Aerospace.

Matthias Petschke berättade om EU:s ökade ambition rymdområdet, med det nya rymdprogrammet och satsningar inom kommande ramforskningsprogram Horizon Europe och en ny kommissionär med ansvar för försvar och rymd. Det är mycket på gång inom rymdverksamheten.

Ron van Maanen förtydligade därefter bilden som gavs av Sara Skyttedal om att det kommer att krävas stora insatser inom en lång rad områden för att flyget ska kunna bli klimatneutralt till 2050. Därför föreslås ett nytt gemensamt partnerskap inom Horizon Europe för Clean Aviation. De största utsläppen av växthusgaser kommer från de stora flygplanen på de långa rutterna, varför ett stort fokus måste vara på att minska bränsleförbrukningen för dessa flygplan. Nya elektrifierade flygplan och flygplan med hybridlösningar behöver också utvecklas, men framförallt för de mindre segmenten och kortare avstånden.

Henrik Runnemalm avslutade med att presentera vad svensk flyg och rymdindustri kan göra i detta och avslutade med att ”Svensk flyg- och rymdindustri är redo att vara en del av lösningen; för klimatet, vår säkerhet och för samhället.”

Rymdstyrelsens budget för 2019 förstärks med 150 miljoner kronor. Och för de kommande åren, 2020-2022, utökas anslaget med 150 miljoner kronor per år.

Det är väldigt positivt att regeringen är beredd att sätta stopp för den urholkning av rymdbudgeten som pågått under en längre tid. Det ger svensk rymdindustri en förutsättning för att också fortsättningsvis kunna utvecklas och bidra till de euroepiska rymdprogrammen, vilka i sin tur ger upphov till ofantligt mycket samhällsnytta på jorden och till högkvalificerade arbetstillfällen i Sverige.

 IMG 2369

Medan många länder har utökat sina rymdambitioner har den svenska rymdbudgeten över tid urholkats, vilket är oroväckande. SAI har en längre tid arbetat hårt för att påtala vikten av en förstärkt rymdbudget.

Så detta ökade anslag till Rymdstyrelsen är högst välkommet och har särskilt stor betydelse inför ministerrådsmötet inom ESA (Europeiska rymdorganisationen) i november, då beslut tas för Sveriges deltagande i ESA’s kommande program.

"Det här är fantastiskt roliga nyheter och något som vi har jobbat väldigt hårt för via

opinionsbildning - seminarier, debatter, nyhetsartiklar, studiebesök - under en längre tid", säger Anders Larson VD/Landschef RUAG Space. “Den globala rymdmarknaden väntas växa kraftigt under de kommande decennierna och den svenska rymdsektorn behöver hållbara och konkurrenskraftiga villkor. Förstärkningen av rymdbudgeten gör att vi kan vara en trovärdig röst inom internationella samarbeten även framöver”.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/stor-satsning-pa-rymdsektorn/

IMG 0929
I en paneldiskussion från höger: Karin Klingenstierna, moderator, Anders Larson, VD RUAG Space, Moa Nowakowski, Astronomisk Ungdom, Matilda Ernkrans, Sveriges Rymdminister, Anna Rathsman, GD Rymdstyrelsen.

SAI medverkade även 2019 som en av huvudarrangörerna av Aerospace Almedalen. Temat på SAI:s programpunkt var ”Hur tar Sverige tillvara på rymdens möjligheter?”. Huvudtalare var Sveriges rymdminister, tillika minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans som delade med sig av en mycket positiv syn på rymden och den nytta rymdverksamheten bidrar med i samhället. Efter ministerns anförande följde en paneldiskussion där även Anders Larson, VD för RUAG Space och styrelseledamot i SAI, Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen och Moa Nowakowski från Astronomisk Ungdom medverkade under ledning av moderatorn Karin Klingenstierna.

Det rådde en stor samstämmighet i panelen om nyttan med rymdverksamheten både för var och en av oss varje dag i vardagen och för att förstå och hantera klimatutmaningarna på jorden. Noa Nowakowski delade även på ett inspirerande sätt med sig av sin syn på hur rymden inspirerar unga och ökar intresset för teknik.

Sverige har genom långsiktiga och framsynta satsningar och en nära samverkan mellan stat, forskning och industri etablerat en framstående och internationellt respekterad position som rymdnation och svensk industri medverkar aktivt i en lång rad internationella samarbetsprogram. Rymdbranschen växer globalt och allt fler länder satsar allt mer på rymden. Läget för svensk rymdverksamhet borde med andra ord vara mycket gynnsamt. Så är dock inte fallet, vilket framgick tydligt av Anders Larsons inlägg och som också bekräftades av Anna Rathsman.

Den svenska rymdbudgeten har under lång tid varit i det närmaste konstant i absoluta tal, och därmed urholkats över tid. Rymdstyrelsen har vänt på varje krona och har även en låneskuld till den Europeiska rymdmyndigheten, ESA. Utan en förstärkt svensk rymdbudget kan det svenska deltagandet inom ESA därför komma att halveras. Svenska företags möjlighet att vinna ESA-kontrakt baseras på hur stor andel Sverige deltar med finansiering. Om denna möjlighet halveras innebär det att verksamhet i Sverige läggs ned eller flyttas till andra länder där högteknologisk rymdindustri värderas högre.

En satsad krona inom rymd ger mycket tillbaka i form av samhällsnytta, innovation, tillväxt och internationell konkurrenskraft med spridning till flera branscher. Sverige måste tillvarata dessa möjligheter. Vi i SAI hoppas att ministerns fina ord följs av handling när regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet lägger sin höstbudget.