Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Detta gör Swedish Aerospace Industries

Swedish Aerospace Industries är en ideell förening och branschorganisation som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen genom att företräda den svenska civila flyg- och rymdindustrin i gemensamma frågor där en nationell och för branschen representativ sammanslutning behövs, eller där en gemensam eller samordnad aktivitet i övrigt bedöms lämplig.

Föreningen ska fungera som intresseorganisation genom att;

 • vara kontakt- och påverkansorgan i gemensamma frågor
 • samverka med regeringskansliet, EU, myndigheter, riksdag, universitet och högskolor samt andra organisationer och andra relevanta aktörer inom branschen
 • informera, för flyg- och rymdindustrin väsentliga aktörer, om industrins verksamhet och villkor
 • vara ett forum för erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyte mellan medlemsföretagen
 • bevaka för branschen viktiga politiska frågor i Sverige och inom Europa
 • arbeta för en bättre svensk representation i EU olika program som är viktiga för branschen, både direkt och genom att se till att frågorna hamnar rätt inom regeringskansliet

Målet för SAI under perioden fram till 2020 är att;

 • Ta fram budskap som associerar till de viktigaste politiska frågorna:
  • Ekonomisk högteknologisk tillväxt
  • Hållbarhet, agenda 2030, (tex ACARE flight path 2050)
 • Verka för långsiktiga ökade satsningar inom rymdområdet samt inom flygforskning för att möjliggöra för Sverige att delta i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprogram
 • Verka för ökade möjligheter till marknadsandelar, investeringar och långsiktigt riskkapital i ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv
 • Verka för att de svenska flyg- och rymdstrategierna vidareutvecklas och följs upp med satsningar och investeringar som tar tillvara på branschens intressen
 • Öka intresset för flyg- och rymdpolitiska frågor, samt öka kunskapen om branschens villkor hos svenska politiker:
  • svenska regeringen och tjänstemän
  • ministrar, utskott, nyckeltjänstemän; skapa ”champions”.
  • partiledare
  • EU-politiker
 • Verka för att svenska intressen tillvaratas inom EU ramprogram och Horizon Europe:
  • Informera, både direkt inom EU, genom svenska representanter (tjänstemän) och genom politiker
  • Verka för att Sverige ökar användandet av nationella experter ur industrin i lämpliga sammanhang
  • Nya EU-parlamentet; skapa nya svenska champions (MEP)

Prioriterade frågor är att flyg- och rymd lyfts fram i kommande budgetpropositioner med ökade satsningar som följd, att processen med genomförandet av svensk flyg- och rymdstrategi förs framåt i en riktning som tar tillvara på branschens intressen.

Våra publikationer

På gång med oss

Mer info kommer

Share This
Detta gör Swedish Aerospace Industries