Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Swedish Aerospace Industries har bjudits in att inkomma med synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik. Vi vill givetvis ta vara på denna möjlighet och har utvecklat våra synpunkter i det dokument finns att hitta på länken nedan.

Vårt inspel är svensk flyg- och rymdindustris förslag till hur forskningspolitiken kan utformas för att främja innovation, industrins konkurrenskraft, export och kvalificerade svenska jobb samtidigt som den bidrar till att bland annat möta klimatmålen, göra flyget klimatneutralt och stärka Sveriges väsentliga säkerhetsintresse inom stridsflyg. De förslag som vi lämnar till regeringens forskningspolitik tar fasta på både flyg- och rymdindustrins starka tillväxt ur ett globalt perspektiv och på dess möjlighet att bidra till att möta samhällsutmaningarna. Sverige har här goda möjligheter att öka sin närvaro på en global och växande marknad och på så sätt skapa utveckling, kvalificerade jobb och tillväxt.

Detta förutsätter dock att forsknings- och innovationspolitiken utformas utifrån en förståelse för branschens unika förutsättningar med starka band mellan staten, industrin och akademin samt en stark koppling till internationella samarbeten, det kommande NATO-medlemskapet samt den höga ambitionsnivå som t.ex. EU har inom området. Branschens långa utvecklingstider förutsätter ett komplett innovationssystem som stödjer aktiviteter på alla teknikmognadsnivåer både nationellt och i internationell samverkan

Våra förslag är i korthet:

 • Öka ambitionerna inom flygteknisk forskning och innovation
  • Komplettera det Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet (NFFP) med ytterligare 150 miljoner kronor per år för ett nytt demonstratorprogram
  • Etablera en långsiktig, ambitiös och sammanhållen struktur för den flygtekniska forskningen och innovationsverksamheten liknande den lösning som etablerats i det fordonstekniska forsknings- och innovationsprogrammet, FFI
 • Öka rymdbudgeten till åtminstone genomsnittlig europeisk nivå
  • Anslaget till rymdverksamheten behöver öka med minst 500 miljoner kronor. Detta gäller utöver de satsningar som görs via andra anslag, t.ex. försvarsanslaget.
 • Öka möjligheterna till medverkan för svenska företag och forskare inom EU och NATO och stärk exportfrämjandet
  • Sverige behöver öka sin närvaro och agera proaktivt i internationella samarbetsforum som EU och NATO för att en större andel av forskningspengarna ska komma svensk industri till del.
  • Möjligheterna till nationell statlig medfinansiering behöver utvecklas
  • Även myndigheternas exportfrämjande bör prioriteras och stärkas.
 • Förbättra samordningen mellan involverade departement och myndigheter
  • Maximerar nyttan av statens satsningar och synergierna mellan det som utvecklas civilt och för försvaret (dual-use i båda riktningarna)
 • Stärk insatserna för att attrahera ungdomar och kvinnor till naturvetenskap och teknik
  • Riktade insatser där flyg- och rymdindustrin kan fungera som stimulerande exempel och vår nya astronaut kan agera som en ambassadör för teknikutbildning

Läs här om SAI Inspel forskningspolitiken 2023

Share This
NyheterSwedish Aerospace Industries lämnar synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik.