Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

I veckan presenterade regeringen sin proposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Propositionen tar sitt avstamp i flera av de stora samhällsutmaningarna regeringen identifierat och lyfter fram forskningens och innovationens betydelse för att möta dessa.

Flyg- och rymdindustrin i Sverige är en oerhört forsknings- och kunskapsintensiv bransch med stor erfarenhet av samverkan inom forskning och innovation. Det är därför glädjande att regeringen väljer att lyfta fram de strategiska innovationsområdena. Svensk flygindustri i form av Saab och GKN är här mycket aktiva inom framför allt det strategiska innovationsprogrammet Innovair kring flyg, men även i flera andra av programmen. Innovationsmyndigheten Vinnova får en tydlig resursförstärkning för detta område. I propositionen konstaterar regeringen att svenskt kunnande inom luftfartsområdet är stort och exportframgångarna är betydande.

Inom rymdområdet föreslås en satsning på rymdforskning där anslaget stegvis höjs för att det år 2020 skall vara 40 miljoner kronor högre än 2016. Emellertid sker ingen kompensering för rymdverksamhetens ökade kostnader för deltagande i olika program eller andra nödvändiga uppräkningar. Propositionen nämner den överlämnade rymdutredningen, men ger inga nya besked om en kommande svensk rymdstrategi. I propositionen lyfter regeringen fram rymdsektorn som ett viktigt område för att möta samhällsutmaningar. Det är vår förhoppning att regeringen återkommer med en nationell rymdstrategi och ytterligare satsningar inom området.

Share This
NyheterFlyg- och rymdindustrin välkomnar fokus på innovation och samhällsutmaningar