Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

Den 2 september 2015 överlämnade Rymdutredningen (SOU 2015:75) sitt betänkande till regeringen. Detta har sedan gått ut på remiss och SAI är en av remissinstanserna.

SAI har tidigare pekat på behovet av en svenska rymdstrategi och välkomnar därför utredningens betänkande. Detta är ett första steg i processen att ta fram en svensk rymdstrategi. Rymdverksamheten berör ett stort antal fack- och politikområden och detta bör även återspeglas i en samlad
rymdstrategi.

Läs branschens gemensamma remissvar här.

Share This
NyheterVad tycker SAI om rymdutredningen?